Sunday, November 15, 2009

ആഭിജാത്യം----എട്ടാം ഭാഗം

അന്ന് വീട്ടിലെല്ലാപേരുംസന്തോഷത്തി
ലായിരുന്നു.ആരോ,പ്രധാനപ്പെട്ടവര്‍
വരുന്നുവെന്ന്കണ്ടപ്പോഴെമനസ്സിലായീ.
അടുക്കളയില്‍തകൃതിയായീ ഒരുക്കങ്ങള്‍
നടക്കുന്നു.അമ്മ വീതിക്കസവ് സെറ്റ്
ഉടുത്ത് ഒരുങ്ങിപ്രതാപത്തിനനുസരിച്ച്
നില്‍ക്കുന്നു.എന്താകാരണമെന്ന് ആരും
പറഞ്ഞില്ല.കാപ്പികുടികഴിഞ്ഞ് താനും
തന്റെ പുസ്തകവുംആയിഒരുകോണില്‍ അരെയുമുപദ്രവിക്കാതെഅങ്ങനെ
യിരുന്നു.രവിയേട്ടന്‍ ഇന്ന് വരേണ്ട
ദിവസമാണ്.വൈകും.പിന്നെ
തനിയ്ക്ക് വേറെആരുടെകാര്യ
ങ്ങളുംതെരക്കേണ്ടകാര്യവുമില്ല.ഉച്ചയൂണിനുമുന്‍പായീഒരു
കാര്‍ വന്നു.അതില്‍ നിന്നും
രവിയേട്ടനുംരണ്ടുകുട്ടികളു
മിറങ്ങീ.മാലതിഓടിവന്നു
തന്നോട് രഹസ്യമായീ
ആംഗ്യഭാഷയില്‍എന്തോപറഞ്ഞൂ
(മാലതി കാര്യസ്ഥന്റെമകളാണ്)
ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല.പെട്ടിയും
കിടക്കയുമെല്ലാംഎടുത്തുവയ്ക്കു
ന്നതുകണ്ടപ്പോള്‍ മനസ്സിലായീ
ആകുട്ടികള്‍ ഏതോ ഹോസ്റ്റലില്‍
നിന്നുംവരുന്നവര്‍ആണെന്ന്.നല്ല
സുന്ദരന്മാരായ ആണ്‍കുട്ടികള്‍.

കയറിയപാടെ അവര്‍ മുകളി
ലോട്ട് കയറിഓടിവരുകയായി
രുന്നു.നല്ല ഇംഗ്ലീഷില്‍സംസാരി
ക്കുന്നഅവര്‍ തന്റെ മുന്നില്‍
വന്നുനിന്നു.ചിരിച്ചു.രവിയേട്ടന്‍
പിറകേ വരുന്നതുകണ്ടു അവര്‍
മിണ്ടാതെനിന്നു.അപ്പൂ,അച്ചൂ,ഇതാ
ആരെന്ന്പറയൂ.രവിയേട്ടന്റെ
സ്നേഹത്തോടെ യുള്ളവിളികേട്ട്
അവര്‍ നിന്നു.ഒന്നു മടിച്ചു.
ചെറിയവന്‍തന്റെഅടുക്കല്‍വ
ന്ന്മെല്ലെവിളിച്ചു.അമ്മ.
മൂത്തവന്‍ തിരുത്തീഅല്ല അപ്പൂ,
ഇത് ചേച്ചിയമ്മ!അല്ലേ അച്ഛാ...?
ഭൂമികറങ്ങുന്നതുപോലെ തോന്നീ.
അച്ഛനോ?
താന്‍ അമ്മയോ?
പത്തുവയസ്സ്പ്രായമെങ്കിലുമുള്ള
കുട്ടികളാണവര്‍ .താന്‍ അവരുടെ
അമ്മയോ?എന്തോ ഒക്കെചോദിക്കാ
നും പറയാനുംനാവുദാഹിച്ചു.
പക്ഷേ മൌനമായിരിക്കാന്‍
വിധി ആജ്ഞാപിച്ചു.
മിണ്ടാതെ കിടപ്പുമുറിയില്‍പോ
യിക്കിടന്നു.താന്‍ വഞ്ചിക്കപ്പെടു
കയാണോ?അതോഅനാഥക്കുട്ടി
കളാണോ അവര്‍?ഒന്നുമറിയില്ല.
രവിയേട്ടന്‍ വരട്ടെ ചോദിക്കാം.
അമ്മ മുറിയില്‍കയറിവന്നു.
കട്ടിലില്‍ അടുത്തിരുന്നു.എന്തോ
തനിയ്ക്ക് അവരെ നോക്കാന്‍
പോലും മനസ്സ് വന്നില്ല.അവര്‍
രഹസ്യങ്ങളുടെകലവറയാണ്.
മനസ്സ് പറഞ്ഞു.എന്നാല്‍കൈകളില്‍
ഒരു ആഭരണപ്പെട്ടിതന്ന് അവര്‍
തിരിഞ്ഞുനടക്കുകയായിരുന്നു.
എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാതെ
താന്‍ മിണ്ടാതെകിടന്നു.തന്റെ
ജീവന്റെ വില യാണോ
ഇതൊക്കെ?രവിയേട്ടനോട് വെറു
പ്പുതോന്നി.രഹസ്യം എന്തൊക്കെ
യാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളതെന്ന
റിയാന്‍ ആവേശമായിരുന്നു.
എത്രനേരം കിടന്നുവെന്നറി
യില്ല.കാല്‍ക്കല്‍വന്നിരുന്ന്
തന്റെ കാല്‍ വിരലുകളെ
തൊട്ടുനോക്കുന്നകുഞ്ഞികൈ
കളുടെ സ്പര്‍ശനം.തിരിഞ്ഞു
നോക്കി.വെളുക്കെ ചിരിക്കുന്ന
ആണ്‍കുട്ടി.ചേച്ചിയമ്മേ......
അവന്‍ പതുക്കെ
വിളിച്ചു.താന്‍ അവനെ
ത്തന്നെനോക്കിയിരുന്നു!

തുടരും..........

2 comments:

Unknown said...

eagerly waiting for the next

പാവപ്പെട്ടവൻ said...

നല്ല
സുന്ദരന്മാരായ ആണ്‍കുട്ടികള്‍.

ഈ കഥ എഴുത്ത് എന്ന് തുടങ്ങി ചേച്ചി ഞാന്‍ ഇവിടെ ആദ്യമായി ആണ് വരുന്നത് നന്നായിട്ടുണ്ട് ആശംസകള്‍